Kategorie

Informace

Obchodní podmínky DELIKA s.r.o.

(platné od 1.6.2012)

Úvodem
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí obchodními podmínkami stanovené zák.č.40/1964Sb. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající:
DELIKA s.r.o.
Napajedelská 1639
765 02 Otrokovice
IČ: 44961880 DIČ: CZ44961880
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5271. (dále jen prodávající)

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Cena materiálu
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Objednávání
Pro nakupování v našem internetovém obchodu www.delika.cz je nejprve třeba se zaregistrovat. Registrací se rozumí vyplnění jednoduchého formuláře. Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. K Vašemu účtu budou vázány veškeré doklady, které budeme v našem systému evidovat, zejména zakázky a faktury, jejichž přehled je k dispozici v sekcích Zakázky resp. Faktury

Storno objednávky
Ze strany prodávajícího: prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat a to v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává a nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud se takto stane, je prodávající povinen neprodleně kupujícího o této věci informovat. Pokud kupující za zboží již prodávajícímu zaplatil, prodávající v nejkratším možném termínu převede danou částku zpět na účet kupujícího. Prodávající si také vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že platba za zboží zálohovou fakturou neproběhne v předem dohodnutém termínu, který je uveden v zálohové faktuře.
Ze strany kupujícího: kupující má možnost stornovat objednávku kdykoliv před jejím závazným potvrzením a to bez udání důvodu. Při stornování objednávky až po jejím závazném potvrzení je kupující povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Po vybrání výrobku, klikněte na tlačítko "Objednat ". V průběhu objednávky je možno se registrovat či přihlásit a obsah košíku se nezmění. 
Vyplňte prosím všechny údaje pro co nejhladší průběh objednávky a dodání zboží. Vyplnění alespoň jednoho kontaktního údaje (to znamená e-mailu anebo telefonu) je povinné.

Platba
Platbu materiálu můžete provést dvěma způsoby.
1) v hotovosti při převzetí dodávky zboží
2) převodem na základě zálohové faktury

Dodání materiálu
Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Způsoby dodání: - osobní odběr v expedičním skladu
- GLS
- nákladní doprava

Vrácení zboží
Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího či objednáno na zakázku a to výhradně na přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem. Dále musí zaslat dopis, kde je jasně řečeno že, od smlouvy odstupuje. Tento dopis musí obsahovat kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu a telefonní spojení. Při zaslání zboží je určující datum odeslání.
Pro vrácení kupní ceny musí být splněno:
- výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu
- výrobek nesmí být použitý
- výrobek musí být nepoškozený
- výrobek musí být kompletní (vrácení příslušenství, návodu k použití, záručního listu)
- zaslání společně s originálním dokladem o koupi (nezapomeňte si pro sebe udělat kopii)
- vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- písemná žádost s projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny

- poštovné spojené s vrácením zboží hradí klient

Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat Záruční doba a reklamace
Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.Reklamace může být odmítnuta, je-li neoprávněná. Jde o ty případy, kdy prodávající za reklamovanou vadu či jiný rozpor s kupní smlouvou neodpovídá (§ 616 odst. 3 Obč.zák.). Reklamační řád se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Ochrana osobních údajů
Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.)


Závěrem
Při zaslání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a řádném zaplacení.


Používáme cookies!

Tato webová stránka používá cookies, aby vás odlišila od ostatních uživatelů. Sledování probíhá jedině během vaší návštěvy. Cookies nám pomáhají poskytovat vám dobrý zážitek při procházení našich webových stránek a také nám umožňuje vylepšovat naše stránky pomocí analýzy. Pokračováním souhlasíte s používáním cookies.

Více